Handelsbetingelser

ved køb af ydelser fra Astroswan.dk, Pernille Ørskov

 INDLEDNING

Disse generelle betingelser gælder for alle ydelser købt på Astroswan.dk, Pernille Ørskov, Rosenørns Allé 35 4., 1970 Frederiksberg C, CVR-nummer 36156066. Sammen med ordrebekræftelsen udgør de aftalegrundlaget for købet. Ændringer af og tillæg er kun gældende, hvis parterne har aftalt og godkendt dem skriftligt.

 BETALING

Betaling sker ved bestilling af produktet enten via Astroswan.dks online shop, MobilePay eller kontooverførsel.  

I forbindelse med særlige tilbud er betalingsfristen den dato, der fremgår af tilbuddet.

Online produkter fremsendes så snart betaling er registreret.

Hvis der betales for klippekort/ flere sessioner uanset om dette medfører rabat eller ej, er det ikke muligt, at få refunderet ubrugte klip/sessioner.

Betaling, kan efter aftale opdeles i rater. Opdeles betalingen i rater, betales første rate ved booking. Ved ratebetaling tillægges 50 kr. i gebyr pr. faktura.

Moms udgør 25 % af købssummen. Momsbeløbet fremgår af fakturaen.

Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling pålægges der rente på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Ved rykkere for betaling pålægges 100 kr. i rykkergebyr.

Faktura eftersendes efterfølgende pr. email.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Pernille Ørskov, har Virksomheden ud over rente ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 ORDREBEKRÆFTELSE

Ved online booking/køb modtager kunden en ordrebekræftelse på købet. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Pernille Ørskovs skriftlige accept.

LEVERING ONLINE

Ved booking af online forløb, leveres ydelsen når produktet modtages eller online forløbet starter.

Når kunden har indgivet en bestilling, fremsender Pernille Ørskov en bekræftelses e-mail med oplysninger og link til ydelsen.

LEVERING FYSISKE SESSIONER

Ved online booking af astrologi sessioner ved fysisk fremmøde eller Skype, fremsendes e-mail med forslag til tidspunkter for den valgte session. Når sessionen er fastsat, er den gældende. 

Ved indledende forespørgsel på sessioner og efter online booking af sessioner har Pernille Ørskov til enhver tid ret til at takke nej til en session baseret på en intuitiv fornemmelse af samarbejdet, hvorefter beløbet returneres straks til kunden.

Udgangspunktet er, at det kun er kunden der deltager i sessionen. Ønsker man en anden med til sessionen (ægtefælle, veninde) bedes dette meddelt senest 24 timer før sessionen, og Pernille Ørskov har ret til at afvise dette ønske.

Såfremt kunden ikke fremmøder fysisk eller over Skype inden for sessionens første 15 minutter, er Pernille Ørskov ikke forpligtet til at afholde sessionen. Kunden er selv ansvarlig for rettidigt fremmøde eller for at have en velfungerende Skype eller telefonforbindelse.

Køb af astrologi sessioner er bindende. Kunden kan ændre sin tid op til 24 timer inden sin aftale.

Efter endt session gives der ikke penge retur.

Lydfiler optaget i forbindelse med en session overføres via kundens e-mail inden for 48 timer, eller 2 hverdage, efter sessionen. Herefter er det op til kunden at downloade lydfilen eller lydfilerne. Pernille Ørskov opbevarer ikke lydfiler.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Pernille Ørskov, og astroswan.dk overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.

Pernille Ørskov forbeholder sig ret til at anvende kundens cases i anonymiseret form til brug på website, nyhedsbreve, markedsføring, m.v. Anvendelse af kundens case i ikke-anonymiseret form, sker kun ved kundens forudgående samtykke.

FORTRYDELSESRET

I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 13” er køb af online produkter, hvor kunden har fået leveret produktet til download ikke omfattet af fortrydelsesretten.

I henhold til samme lov, er astrologiske sessioner omfattet af fortrydelsesretten, såfremt disse er købt online. Fortrydelsesretten løber 14 dage efter købet og forudsætter, at kunden ikke har fået sessionen leveret. Hvis der er købt flere sessioner/klippekort, skal fortrydelsesretten bringes i anvendelse 14 dage efter købet, da ret til tilbagebetaling af ubrugte sessioner ellers bortfalder.

Fortrydelsesretten skal gøres gældende skriftligt pr. e-mail til pernille@astroswan.dk inden udløbet af 14 dage fra onlinekøbet er foretaget.

AFTALEÆNDRINGER

Ovennævnte betingelser kan ændres med 30 dages forudgående varsel, ligesom prisregulering kan ske løbende.

LOVGRUNDLAG OG UOVERENSSTEMMELSER

Ovennævnte forretningsbetingelser er reguleret og underlagt af dansk rets almindelige regler, herunder forbrugerbeskyttelseslovgivningen og  enhver uoverensstemmelse mellem Pernille Ørskov og en kunde afgøres ved Retten på Frederiksberg.  

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Pernille Ørskovs udførelse af serviceydelser, herunder varemærker og ophavsrettigheder, koncepter og materiale til brug for online kurser tilhører Pernille Ørskov. Materialet må ikke kopieres og videregives og er alene ment til personligt brug. I tilfælde af kundens krænkelse af denne bestemmelse, forbeholder Pernille Ørskov sig at gøre erstatningskrav gældende, ligesom kunden ifalder en konventional bod der udgør Kundens oprindelige betaling for ydelsen.

FORTROLIGHED

 Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge de online produkter eller ydelser kunden har købt af Pernille Ørskov eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.